Wynik netto

Wynik netto i uderzenia handicapowe

W rozgrywkach handicapowych dla wyrównania szans graczy stosowany jest wynik netto. Do jego obliczenia służą uderzenia handicapowe. Liczba uderzeń handicapowych jest równa Handicapowi Gry golfisty na rozgrywanym polu. Uderzenia te są odejmowane od wyników gracza uzyskanych na kolejnych dołkach

Zgodnie z Regułami Handicapowymi uderzenia handicapowe przydzielane są dołek po dołku według wartości indeksów dołków (oznaczenia: Index, SI, HCP lub HDCP). Indeks konkretnego dołka określa jego trudność w porównaniu z innymi dołkami tego samego pola. Wartości indeksów dołków wynoszą od „1” dla najtrudniejszego dołka, do „18” dla najłatwiejszego dołka na polu.

Na polach 9 dołkowych indeksy mają wartości od „1” do „9”. Uderzenia handicapowe w rundach 9-dołkowych są przydzielane i oddawane w taki sam sposób według odpowiednich, 9-dołkowych indeksów dołków (od 1 do 9).

Przykład wartości indeksów dołków na karcie wyników pokazano poniżej.

Indeks dołka i wynik netto

 

Wynik netto w grze stroke play

W punktacji stroke play system handicapów jest bardzo prosty. Przysługująca liczba uderzeń handicapowych jest po prostu odejmowana od łącznej liczby uderzeń w całej rundzie (wyniku brutto) dla każdego gracza.

Gracze z „plusowym”/dodatnim Handicapem Gry dodają uderzenia handicapowe do uzyskanego wyniku brutto.

 

Punktacja Stableford netto

W punktacji Stableford pierwsze uderzenie handicapowe przysługuje na najtrudniejszym dołku z indeksem „1”. Drugie uderzenie na dołku z indeksem „2” i tak dalej, przydzielając wszystkie dodatkowe uderzenia na kolejnych dołkach.

Jeśli graczowi przysługuje więcej niż 18 uderzeń handicapowych stosuje się taką samą kolejność przydzielania uderzeń. Dziewiętnaste uderzenie handicapowe przysługuje na najtrudniejszym dołku z indeksem „1”, dwudzieste na dołku z indeksem „2” itd.

Gracze z „plusowym”/ dodatnim Handicapem Gry oddają uderzenia rozpoczynając od dołka z indeksem „18”, następnie „17 „itd.

 

Rozgrywki match play

W rozgrywkach match play gracz z najniższym handicapem gry nie otrzymuje żadnych uderzeń handicapowych i jego handicap gry wynosi zero. Pozostali gracze otrzymują tyle uderzeń, ile wynosi różnica między ich własnym handicapem gry a najniższym handicapem gry. Kalkulator uderzeń handicapowych w grze match play jest dostępny tutaj.

Tak obliczone uderzenia handicapowe są przydzielane podobnie jak w punktacji Stableford netto, czyli pierwsze uderzenie na dołku z indeksem „1”, drugie na dołku z indeksem „2”, … dziewiętnaste ponownie na dołku z indeksem „1” itd.

 

Ścieżka menu:

aktualizacja: lipiec 2021