Uderzenia handicapowe w Match Play

Uderzenia handicapowe w grze stroke play nie budzą zazwyczaj wątpliwości. Obliczony Handicap Gry wskazuje, ile uderzeń handicapowych (dodatkowych) otrzymuje gracz podczas rundy.

Natomiast w rozgrywkach match play sytuacja jest nieco inna. Gracz najlepszy (z najniższym handicapem gry) nie otrzymuje żadnych uderzeń handicapowych. Gra tak, jak gracz scratch z handicapem gry równym zero. Pozostali gracze otrzymują liczbę uderzeń wynikającą z różnicy między ich własnym handicapem gry, a handicapem gry najlepszego gracza.

Oczywiście handicapy gry uczestników meczu (graczy lub stron) muszą być wcześniej obliczone na podstawie wskaźnika procentowego rozgrywek, CR, SR i par pola, na którym rozgrywany jest mecz.
Aktualne wartości współczynników CR i SR polskich pól golfowych dostępne są w zakładce CR i SR pól w Polsce.

UWAGA:
Od 2 listopada 2020 roku system WHS wprowadzono w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Sposób obliczania tam Handicapu Pola i Handicapu Gry jest nieco inny niż w reszcie świata. Kalkulator uderzeń handicapowych dla tych wysp są dostępne na angielskiej wersji tej zakładki: Handicap Strokes in Match Play.

Dodatkowe uderzenia (uderzenia handicapowe) przyznawane są na poszczególnych dołkach² w zależności od wartości indeksu dołka (skróty: SI, HCP lub HDCP), który określa jego trudność w porównaniu z innymi dołkami² tego samego pola. Wartości indeksów dołków wynoszą od 1 dla najtrudniejszego dołka, do 18 (9 dla pól 9-dołkowych) dla najłatwiejszego dołka na polu.
zobacz przykład układu indeksów dołków (Stroke Index) …

 

powrót do: Handicap

aktualizacja: styczeń 2021